Affiliate voorwaarden

Algemene Voorwaarden Affiliate Programma De Kruidentante

Onderstaand de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan het Affiliate programma van De Kruidentante. Bij akkoord van deze Voorwaarden wordt verondersteld dat je op de hoogte bent van de rechten en plichten die genoemd worden in deze algemene voorwaarden.

Definities
1. De Kruidentante | Ingrid Vreijsen: Eenmanszaak gevestigd in Den Hout, Houtse Heuvel 42A 4911 AW. BTW nummer: NL001949847B11 KvK-nummer: 18079897
2. Affiliate: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door De Kruidentante als Affiliate is geaccepteerd om producten en informatie te onder de aandacht te brengen via de Affiliate site.
3. Affiliate site GoAffPro: De app waarvan De Kruidentante gebruikmaakt voor het Affiliate programma.

Aanmelding en acceptatie
1. Iedereen die over een site op internet beschikt kan zich aanmelden als Affiliate.
2. Aanmelding als Affiliate houdt in dat deze Algemene Voorwaarden aanvaardt en gerespecteerd worden.

Gebruik
1. De Affiliate zal de door De Kruidentante aangeboden content slechts gebruiken ten behoeve van het affiliate programma en hierin geen wijzigingen aanbrengen.
2. Affiliates zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de etiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:
• Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op weblogs
• Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden
• Misleiding van derden

Informatievoorziening en prijsvoering
De Kruidentante werkt niet met Datafeeds. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de productinformatie en eventuele prijzen die genoemd worden op de eigen website, blog of content.

Commissie
1. De Affiliate maakt aanspraak op een commissie indien De Kruidentante een verkoop heeft geregistreerd via de Affiliate site GoAffPro. De commissie is voor een als bedrijf aangesloten Affiliate exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.
2. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website van De Kruidentante (via GoAffPro) is bindend voor de Affiliate.
3. De betaling van de commissie zal maandelijks plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Affiliate heeft aangegeven.                                           
4. Het minimum bedrag voor uitbetaling is € 20,00. Indien het bedrag minder dan € 20,00 is, blijft het bedrag staan tot de € 20,00 bereikt is.
5. Commissies worden uitkeerbaar 30 dagen na succesvolle transactie via de referral link.

Beëindiging
1. De Kruidentante is te allen tijde gerechtigd om de Affiliate overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Onverminderd haar overige rechten is De Kruidentante onder meer gerechtigd om de Affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
in geval:
- De Affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;
- De site van de Affiliate naar oordeel van De Kruidentante in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
2. De affiliate is gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beëindigen. Afmelden kan door een e-mail te verzenden naar: ingrid@dekruidentante.nl
3. Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen worden door De Kruidentante uitbetaald. Openstaande commissiebedragen worden binnen zeven (7) werkdagen na het einde van de maand waarin opgezegd is, uitbetaald.

Geheimhouding
Alle door jou aan De Kruidentante verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid
1. De Kruidentante aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten;
2. De Kruidentante draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. De Kruidentante kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;
3. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.
4. De Kruidentante is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.


Overig
1. De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens De Kruidentante
2. De Affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Affiliate overeenkomst over te dragen aan een derde
3. De Kruidentante is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Affiliate zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de Affiliate niet acceptabel zijn, is de Affiliate gerechtigd de Affiliateoverenkomst te beëindigen. Indien de Affiliate niet tot beëindiging van de Affiliateovereenkomst overgaat, wordt de Affiliate geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
5. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Ga naar het Affiliate Programma van De Kruidentante.